Ngoại khóa 26/3. Giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh